Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Czy Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przejmie ursynowskie parki i skwery zielone ?

Szkodliwa ustawa i niezrozumiała uchwała

 

Za sprawą Ministerstwa Środowiska wszyscy mamy okazję obserwować, jakie skutki nieprzemyślanej decyzji wywołuje uchwalona przez Sejm RP ustawa, umożliwiająca wycinkę drzew na obszarach prywatnych gruntów. Takiego masowego niszczenia otaczającej nas przyrody nie było od lat i jej skutki pozostaną również na lata. Publiczny sprzeciw wobec przyjętej ustawy dzieje się w chwili, kiedy w wielkich miastach głośno się mówi o zagrażającym nam zanieczyszczeniu środowiska i jego skutkach dla ludzi i przyrody.

 

Swoiste zamiłowanie i troska o sprawy otaczającej nas przyrody dotyczy nie tylko ustaw rządowych. Szczebel samorządowy również lubi zmieniać przepisy obowiązujące w tym zakresie. Uchwała wydana przez Radę Miasta st. Warszawy jest przykładem zaburzenia dotychczasowego porządku prawnego w zakresie  szerokopojętej zieleni w m.st. Warszawa.

 

Uchwała Rady Miasta została wydana 25 sierpnia 2016 z mocą obowiązującą od 1 października 2016 i powołuje jednostkę budżetową miasta pod nazwą Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW).

 

Zgodnie ze Statutem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, jednostka ma rozpocząć swoją pełną działalność z dniem 1 lipca 2017 r. i wykonywać działania statutowe względem:

 

1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni,

2) wód powierzchniowych wraz z gruntami pokrytymi wodą oraz obiektów biernej ochrony przed powodzią,

3) zieleni w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

 

Zakres zadań ZZW obejmuje również:

 

 - planowanie i pozyskiwanie funduszy na projektowanie, budowę, modernizację i remonty terenów zieleni, a także urządzeń wodnych i obiektów biernej ochrony przed powodzią,

- prowadzenie nasadzeń, pielęgnację oraz prowadzenie kontroli i podejmowanie działań dotyczących utrzymania drzew i krzewów oraz zieleni niskiej,

- prowadzenie prac studialnych i projektowych oraz wykonywanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju, w tym budowy i zapewnienia właściwych standardów utrzymania terenów zieleni i właściwego gospodarowania wodami

- podejmowanie działań służących biernej i czynnej ochronie m.st. Warszawy przed powodzią, podtopieniami i suszą oraz ich skutkami.

 

Zarządzenie na etapie projektu było konsultowane w komisjach merytorycznych poszczególnych dzielnic, niestety nie na Ursynowie.

Rada Dzielnicy nie otrzymała do zaopiniowania projektu uchwały przesłanego przez Radę Miasta.

Moje zapytania kierowane do Zarządu Dzielnicy podczas sesji rady dzielnicy w sprawie wyjaśnień związanych z nową uchwałą, pozostawały bez odpowiedzi. Nie dziwi zatem, stanowisko Klubu Nasz Ursynów w którym wyraziliśmy swoje zaniepokojenie o losy ursynowskiej zieleni.

W naszej ocenie obowiązujące przepisy to kolejny przykład centralizacji zadań przez m.st. Warszawa. W sposób oczywisty spowoduje to także nadmierne powiększanie administracji publicznej. Odebranie dzielnicom zadań z zakresu utrzymania i pielęgnacji parków oraz innych terenów zieleni spowoduje, że bieżący nadzór na tymi terenami zostanie powierzony jednostce nie posiadającej pełnej wiedzy w zakresie specyfiki poszczególnych terenów, oczekiwań mieszkańców, jak również wydłuży czas związany z reakcją na zgłoszenia (siedziba jednostki będzie się znajdowała w budynku zasobu m.st. Warszawy przy ul. Hożej 13A).

 

Nasze zaniepokojenie związane jest również z właściwym utrzymaniem urządzeń
i zbiorników wodnych, tak istotnych z punktu widzenia właściwej gospodarki wodnej obszaru tzw. Zielonego Ursynowa. Zgodnie ze statutem ZZW ma wykonywać również działania względem wód powierzchniowych wraz z gruntami pokrytymi wodą oraz obiektów biernej ochrony przed powodzią i innych urządzeń wodnych. Nie wiemy czy, kiedy i które urządzenia służące gospodarce wodnej utrzymywane obecnie przez Dzielnicę zostaną przekazane
w zarządzanie i administrowanie ZZW. Kwestie te bezwzględnie powinny być przedmiotem obrad i opinii Komisji Zielonego Ursynowa a także innych komisji w Radzie Dzielnicy Ursynów.

 

Chcemy, aby Ursynów ze względu na jego położenie i szczególny charakter stawał się wzorcem dbałości w zakresie utrzymania zieleni dla całej Warszawy.

Na Ursynowie planowane są nowe parki: park Cichociemnych Spadochroniarzy AK, park nad POW, czy też marzenie mieszkańców: Plac Wielkiej Przygody.

Czy nowa jednostka przejmie również te zadania, a jeśli tak to czy będzie w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców Ursynowa, którzy do zielonych terenów przywiązują bardzo duże znaczenie?

Czy będzie to możliwe przy centralizacji nie tylko zadań, ale przede wszystkim środków finansowych do ich realizacji ?

Dobrze że stanowisko Klubu Nasz Ursynów zostało oficjalnie złożone do Zarządu Dzielnicy. Wymusiło to bowiem, potraktowanie sprawy poważnie, tak jak na to zasługuje. W odpowiedzi Burmistrz Dzielnicy informuje o planowanych spotkaniach z dyrekcją Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na przełomie marca i kwietnia br., Celem ich będzie wypracowanie szczegółowych rozwiązań. "Podjęte zostaną również decyzje dotyczące terenów w naszej dzielnicy planowanych do przekazania nowej jednostce miasta jak również terenów, które pozostaną w zarządzaniu przez dzielnicę" (pismo Burmistrza Dzielnicy w odpowiedzi na Stanowisko Klubu Nasz Ursynów).

Miejmy nadzieje, że w sprawie będą mogli wypowiedzieć się wszyscy radni nie tylko członkowie komisji merytorycznych rady dzielnicy, jak również mieszkańcy.

 

Czy konieczne było powoływanie nowej jednostki organizacyjnej zarządzającej zielenią ?

Radnym w dzielnicy Ursynów nie dano możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. Przysłowiowe mleko rozlało się i mamy nowy twór, który w mniejszym czy większym zakresie decydować będzie z dala od Ursynowa o naszych terenach zielonych. Zobaczymy co z rozlanego mleka uda się uratować dla gospodarza, który miał dotychczas odpowiedzialność za swój teren. Miejmy nadzieje, że Zarząd Dzielnicy Ursynów choć na tym etapie pozwoli zabrać głos w tej sprawie radnym i mieszkańcom.

 

W imieniu Klubu Nasz Ursynów

Ewa Cygańska

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)